top of page

ví xumm

xumm_edited.jpg
Professional teamwork and network connection technology concept, Double exposure of arab B

Để nhận xdx, bạn sẽ cần sử dụng ví / dex tiền điện tử phi tập trung xumm.
Mã thông báo XDX có thể được trao đổi trên ví với xrp.


XUMM là một ứng dụng sổ cái xrp không lưu ký (ví), nghĩa là bạn và chỉ bạn mới có quyền truy cập vào tiền của bạn vì tiền của bạn nằm trong ví của chính bạn, nơi bạn sở hữu chìa khóa. Khóa được mã hóa an toàn trên thiết bị IOS / Android của bạn.
Để nhận mã thông báo xdx thông qua XUMM, bạn sẽ cần tải xuống ví 'xumm'.
(Liên kết bên dưới)
 

  Bạn sẽ cần gửi tiền điện tử xrp vào ví xumm để trang trải khoản dự trữ cho việc kích hoạt và dòng ủy thác.

Sau khi ví xumm hoạt động và bạn có đủ xrp để bao gồm các dòng tin cậy bổ sung, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để mở dòng tin cậy

và trao đổi xrp lấy xdx.

xdx Airdrop được hoàn thành vào tháng 12 năm 2021, với 80% + được phân phối qua đường dây tin cậy .

xumm logo.png
Double exposure of businessman shows mod
bottom of page