top of page

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG 21/22

Robot Stylish .jpg
Planet earth with some clouds. Americas view. Elements of image (like cloud map, world map
Futuristic collage of excited african american guy enjoying virtual reality glasses experi
Digital contents concept. Virtual reality. Streaming video. NFT. Non-fungible token..jpg
Project management chart on virtual screen. Schedule. Timeline..jpg

mốc thời gian ở trên là mốc thời gian cố định mà công ty sẽ đạt được cho đến năm 2022. Chúng tôi có các mục tiêu riêng mà chúng tôi muốn đạt được trong năm mà không được đề cập trên mốc thời gian. những danh sách này bao gồm các danh sách trao đổi cụ thể cho tiền điện tử 'xdx', nft, các dự án DEFI / cefi và quan hệ đối tác.

tất cả những thành tựu mới sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi trước tiên và sau đó là phương tiện truyền thông xã hội.

Road Map.jpeg
City of London one of the leading centres of global finance_edited_edited.jpg
bottom of page